Shalott (1981)


Lady of Shalott
(
1981-01-01
Graphite on paper
24" x 18"
)